اجرای پروژه ۴۰۸ واحدی هدیش

اجرای فاز اول FTTH منازل نیروی دریایی جاسک